ریال

منتظر اعلام عمومی حقوق ها باشید

/post-16

گر چه طی سال‌های گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق کارکنان اجرایی نشده است ولی به استناد وعده اخیر ...