سایپا

نقشه های خودرو جهت تحول در بازار خودرو

/post-12

از شواهد چنین برمی‌آید که خودروسازهای داخلی تصمیم دارند رخوت چند ساله را کنار بگذارند. برای نمونه اواخر ماه گذشته ...