یارانه

نتیجه اعتراض به یارانه ها مشخص می شود

/post-36

شناسنامه اقتصادی خانوارها در سامانه حمایت برای اطلاع از نوع دهک بندی‌ها اعلام می‌شود تا در صورت...